WALLSTREET Stockholm KNITS

Kitted art for neighbours - by neighbours. An opportunity for you who's a star knitter or crocheter to make a piece of public art for your own neighbourhood.

WALLSTREET Stockholm KNITS

Get a feel for what this is project is all about with a greeting from Festival Admiral Fredrika Friberg.

WALLSTREET Stockholm KNITS

STICKAD ELLER VIRKAD KONST

Är du en stjärna på att sticka eller virka? Har du en idé på stickad eller virkad konst för din närmiljö – i ditt eget grannskap? Nu öppnar WALLSTREET Stockholm ett folkets “Open Call” som riktar sig till alla boende i Stockholm stad, Upplands-Bro och Nacka kommun – WALLSTREET Stockholm STICKAR. Du behöver inte vara konstnär för att ansöka. Det räcker med att du har talang för sticka eller virka och har en idé för stickad konst i din egen närmiljö.

Vi söker intressanta idéer för genomförande av stickade och virkade tillfälliga offentliga konstverk – gjorda av grannar för sitt eget grannskap!

Det gemensamma är att alla verk ska klara utomhusmiljö då WALLSTREET är en utomhusfestival. Det gemensamma är också att alla konstverken skall placeras i närheten där du som ansöker bor, i ditt eget grannskap samt att du som ansöker själv behöver genomföra konstverket. Du kan också slå dig ihop med grannar och jobba i team. Vi kommer totalt visa upp till 100 offentliga stickade och virkade konstverk i olika grannskap under konstfestivalen WALLSTREET Stockholm 2022. Festivalen omfattar härutöver mängder av konstverk skapade av yrkesverksamma konstnärer i olika konstformer såsom muralmålningar, skulpturer, installationer och performances.

BAKGRUND

Delaktighet och konst binder människor samman, skapar stolthet och ger en känsla av sammanhang. När vi på djupet kan spegla oss själva i en plats, känner vi oss hemma och bryr oss om den.

 • De som bor och verkar på en plats känner den bäst, och lever sina liv i de berättelser som präglar platsen.
 • Vi vårdar och är varsamma om den närmiljö vi själva varit med och skapat. Det vi berör, berör ofta oss.
 • När grannar involveras skapas en förankrad förstärkning av platsens identitet och stolthet för det egna närområdet.
 • Möjligheten att påverka sin närmiljö är kopplad till välbefinnande och hälsa.

I stället för att försöka pressa in WALLSTREET Stockholm i den traditionella konstfestivalformen, är vi intresserade av att följa konsten in i en ny tid – efter pandemin och mitt i en global klimatkris och ett Europa i krig. I pandemins svallvågor har intresset för den egna närmiljön ökat. Vi reser mindre, är hemma mer. Det egna grannskapet, och den “storytelling” som präglar platsen, har blivit viktigare än någonsin. Vi tror det är av vikt att många börjar prata om betydelsen av sina egna nära platser, och bidrar i gestaltningen av dessa.

URVALSPROCESS

 1. Boende och verksamma i festivalens medverkande kommuner – Stockholm, Nacka, Upplands-Bro – skickar in intresseanmälan genom att fylla i formuläret längre ned på sidan.
 2. Festivalens samverkande konstkonsulter kikar igenom inkomna förslag.
 3. Konstkonsulterna väljer ut upp till 100 förslag för genomförande. Alla inkomna förslag hanteras självklart med sekretess.
Manifestation av de olika verken sker löpande, och kommer ställas ut tom 31:a augusti.

EKONOMI & ERSÄTTNING

WALLSTREET Stockholm betalar bidrag om SEK 1000 + moms till antagna förslag. Bidraget hämtas ut i form av material på av festivalen anvisad garnaffär “Litet nystan”  ( https://www.litetnystan.se/ )

INTRESSEANMÄLAN

Alla som kan sticka och virka kan lämna in förslag. Du kan delta enskilt eller i grupper om flera – t ex med dina grannar. Ansökan till WALLSTREET Stockholm STICKAR sker löpande hela sommaren. Sista ansökningsdag är 15 Augusti 2022. Så fort en ansökan kommit in, kikar vi på den, och material kan hämtas ut så fort ett accepterat besked har blivit mottaget. För att intresseanmälan ska vara giltig skall  WALLSTREET Stockholms webbformulär användas samt ladda upp pdf och bilder enligt nedan info (krav).

 1. Fyll i formuläret längst ner på sidan (krav)
 2. Ladda upp 1-2 fotografier på platsen du vill sticka/virka ett konstverk för (krav)
 3. Ladda upp 1 (en) pdf i A4-format på totalt max 3 sidor och 20 MB som inkluderar:
  a) referensexempel på stickade verk du själv redan gjort (behöver inte vara konstverk, utan rent hantverk går bra)
  b) enkel skiss på ditt tänkta stickade eller virkade konstverk och lite text om tankarna bakom idén (behöver inte vara avancerat, utan en grov handritad skiss på vanligt papper funkar fint – fota och skicka in)

BEDÖMNINGSKRITERIER

 • Hög kompetens i att sticka eller virka
 • Intressant idé på stickat eller virkat konstverk till din närmiljö – gärna kopplat till aktuella samhällsfrågor
 • Hur väl det tänkta konstverket relaterar till den omgivande platsen. Hur fångas platsens själ?
 • Nyskapande förhållningssätt till tillfälliga konstprojekt
 • Engagerar och berör grannar i grannskapet
 • Praktisk genomförbarhet

TIDSPLAN

 1. 15 Aug 2022: Sista ansökningsdag.
 2. 28-20 Aug 2022: Material i form av garn och stickor kan hämtas på Litet Nystan i Stockholm ( Folkungagatan 100, 116 30 Stockholm). Festivalens miljöprofil uppmuntrar garn i naturmaterial.
 3. 1 Juni – 31 Aug: Festivalmånader. Ditt stickade konstverk är tillfälligt utställt i din närmiljö och på festivalens sociala medier och webbsida.
 4. 31 Aug 2022: Nedtagning av tillfälliga konstverk (de sitter endast uppe under festivalmånaderna juni-aug)

 

 

KNITTED OR CROCHETED ART

Are you a star knitter or crocheter? Do you have an idea for knitted or crocheted art for your local environment – in your own neighbourhood? Now WALLSTREET Stockholm is opening a people’s “Open Call” aimed at all residents of Stockholm City, Upplands-Bro and Nacka Municipality – WALLSTREET Stockholm KNITS. You don’t have to be an artist to apply. It is enough that you have a talent for knitting or crocheting and have an idea for knitted art in your own neighbourhood.

We are looking for interesting ideas for the implementation of knitted and crocheted temporary public artworks – made by neighbours for their own neighbourhood!

The common thread is that all works must be able to withstand outdoor environments as WALLSTREET is an outdoor festival. The commonality is also that all artworks should be placed near where you, the applicant, live, in your own neighbourhood and that you, the applicant, need to implement the artwork yourself. You can also team up with neighbours and work in teams. In total, we will display up to 100 public knitted and crocheted artworks in different neighbourhoods during the WALLSTREET Stockholm 2022 art festival. In addition, the festival will include numerous artworks created by professional artists in different art forms such as murals, sculptures, installations and performances.

BACKGROUND

Participation and art connect people, create pride and provide a sense of connection. When we can deeply reflect ourselves in a place, we feel at home and care about it.

 • Those who live and work in a place know it best, and live their lives in the stories that shape it.
 • We cherish and care for the local environment we have helped to create. What we touch, often touches us.
 • Involving neighbours creates a deep-rooted reinforcement of the identity of the place and pride in the local area.
 • The ability to influence one’s local environment is linked to well-being and health.

Rather than trying to squeeze WALLSTREET Stockholm into the traditional art festival format, we are interested in following the art into a new era – post-pandemic and in the midst of a global climate crisis and a situation with Europe at war. In the wake of the pandemic, interest in our own local environment has increased. We travel less, stay at home more. Our own neighbourhood, and the storytelling that characterises it, has become more important than ever. We believe it is important that many people start talking about the importance of their own neighbourhoods, and contribute to their design.

SELECTION PROCESS

 1. Residents and businesses in the festival’s participating municipalities – Stockholm, Nacka, Upplands-Bro – send in their expression of interest by filling in the form further down the page.
 2. The festival’s collaborating art consultants will review the proposals received.
 3. The art consultants select up to 100 proposals for implementation. All proposals received will of course be treated with confidentiality.

Manifestation of the various works will take place on an ongoing basis, and will be on display until 31 August.

FINANCES & REMUNERATION

WALLSTREET Stockholm will pay a grant of SEK 1000 + VAT to accepted proposals. The grant will be collected in the form of materials at the festival’s designated yarn shop “Litet nystan” ( https://www.litetnystan.se/ )

REGISTRATION OF INTEREST

Anyone who can knit and crochet can submit a proposal. You can participate individually or in groups of several – e.g. with your neighbours. Applications for WALLSTREET Stockholm STICKAR are ongoing throughout the summer. The deadline for applications is 15 August 2022. As soon as an application is received, we look at it, and materials can be collected as soon as an accepted decision has been received. For the registration of interest to be valid, WALLSTREET Stockholm’s web form must be used and pdf and pictures must be uploaded according to the info below (requirements).

 1. Fill in the form at the bottom of the page (requirements)
 2. Upload 1-2 photographs of the location you want to paint/create a work of art for (requirements)
 3. Upload 1 (one) pdf in A4 format with a maximum of 3 pages and 20 MB in total, including:
  a) reference examples of knitted works you have already made (does not have to be artwork, pure craftsmanship is fine)
  b) a simple sketch of your intended knitted or crocheted artwork and some text about the thoughts behind the idea (doesn’t have to be advanced, but a rough hand-drawn sketch on plain paper will work fine – take a photo and send it in)

ASSESMENT CRITERIA

 • High level of competence in knitting or crocheting
 • Interesting idea for a knitted or crocheted work of art for your local area – preferably linked to current social issues
 • How well the proposed artwork relates to the surrounding area. How does it capture the soul of the place?
 • Innovative approach to temporary art projects
 • Engages and touches neighbours in the neighbourhood
 • Practical feasibility

SCHEDULE

 1. 15 Aug 2022: Deadline for applications.
 2. 28-20 Aug 2022: Materials in the form of yarn and knitting needles can be picked up at Litet Nystan in Stockholm (Folkungagatan 100, 116 30 Stockholm). The festival’s environmental profile encourages yarn in natural materials.
 3. 1 June – 31 Aug: Festival months. Your knitted artwork is temporarily displayed in your local area and on the festival’s social media and website.
 4. 31 Aug 2022: Dismantling of temporary artworks (they are only up during the festival months of June-Aug)

APPLICATION TO WALLSTREET KNITS

Here you can apply to create a knitted or crocheted work of art for WALLSTREET

Vi försöker fördela uppdragen till olika åldrar, därav frågan. Uppgiften är endast för festivalens ledning, ej för spridning. Vill du inte dela din ålder med festivalens ledning, skriv "Jag vill ej dela".
Denna möjlighet vänder sig till boende i alla stadsdelar inom Stockholm stad, Nacka kommun och Upplands-Bro kommun. Det är dessa kommuner som medverkar i konstfestivalen och är med och finansierar insatsen.
Välj den teknik du vill använda.
WALLSTREET Stockholm handlar om att grannar och konstnärer skapar platser med betydelse, så vi uppmuntrar samverkan.
Skriv exakt adress till den plats du vill göra ditt stickade konstverk på.
Om du har exakt GPS-koordinat till aktuell plats, skriv gärna detta. (exakt var är stolpen, staketet... )
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Ladda upp bild på den plats i din närmiljö du vill arbeta med. Max 2 bilder.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.
Här laddar du upp skiss på vad du/ni vill göra inom inom WALLSTREET Stockholm STICKAR. Det behöver inte vara avancerat. En enkel handskiss räcker. Rita på papper, ta foto med mobilen, ladda upp. Max 2 skissbilder. Ladda även upp 1-2 referensverk, dvs stickade grejor du själv gjort tidigare. Det funkar inte att använda referenser som andra gjort.
Skriv några rader om vad och varför du eller ni vill göra detta som förstärker eller förklarar skissen eller idén.
De som blir antagna erhåller möjlighet att få material (ekologiskt garn och stickor/virknålar) till ett värde om 1000 kr.