Vanliga frågor och svar

FAQ ger dig svar på de vanligaste frågorna.

Om festivalen

Festivalen WALLSTREET Stockholm är en rörelse och en konstutställning i vårt gemensamma stadsrum i juni månad 2022. Genom skapandet av konstverk med en mångfald av uttryck, bidrar festivalen till stockholmsregionens attraktivitet och uppstart efter pandemin. WALLSTREET Stockholm leder vägen för konsten och kulturens betydelse och plats i en föränderlig stadsmiljö.

WALLSTREET Stockholm samlar boende, kommuner och företag för att bidra till nya konstnärliga berättelser där de bor och verkar. Syftet är att grannar och konstnärer tillsammans skapar platser som berör och betyder något för dem.

För WALLSTREET är platsens själ och betydelse viktig. Den lokala förankringen och kontakten med dem som bor och verkar på platsen är central för en hållbar utveckling. WALLSTREET handlar om att grannskap tillsammans med professionella konstnärer och kreatörer i det lilla ger nytt liv till sina egna platser, för att i det stora bidra till en bättre värld. Det gäller såväl platsens själ, som platsens fysiska miljö.

Delaktighet och konst binder människor samman, skapar stolthet och ger en känsla av sammanhang. När vi på djupet kan spegla oss själva i en plats, känner vi oss hemma och bryr oss om den. Vi vårdar och är varsamma om den närmiljö vi själva varit med och skapat. Det vi berör, berör ofta oss.

Åren 2020 och 2021 har redan skrivits in i historien som en tid av svåra prövningar. Framför allt har staden utmanats – i sin vardag, men också som företeelse och idé.

Eftersom det var verksamheter inom och nära konsten och kulturen som blev särskilt utsatta, blev det tydligt hur viktig konsten och kulturen är för stadens själ, dess samspel och attraktivitet. Därför är det viktigt att just konsten och kulturen utgör den murbräcka som startar upp staden igen.

WALLSTREET Stockholm äger rum i Storstockholm sommaren 2022. Invigning sker onsdag 1 juni på Sergels torg i centrala Stockholm. Festivalen pågår fokuserat mellan 1-30 juni, men även juli och augusti kommer vissa aktiviteter finnas, t ex guidade bussturer.

Vi har valt att inte ha något specifikt tema. Vi uppmuntrar dock medverkande konstnärer att ta hänsyn till platsens själ som inspel i arbetet. Världen i stort har just nu flera högaktuella oundvikliga teman vi alla måste förhålla oss till, såsom klimatkris, pandemi och Agenda 2030. Vi tror att det är mer än nog som utgångspunkt för konstnärerna med frihet att tolka, gestalta och bidra.

 • Kommuner i stockholmsregionen – Nacka, Stockholm, Upplands-Bro
 • Privata företag i stockholmsregionen – mestadels fastighetsägare och fastighetsutvecklare
 • Bransch- och intresseorganisationer, t ex Fastighetsägarna och Visit Stockholm
 • Akademi och skola, t ex Kulturskolan Stockholm och Södertörns Högskola

Festivalen WALLSTREET Stockholm arrangeras av den fristående politiskt neutrala ideella organisationen ”Storstockholm Konst & Arkitektur” som har sitt säte i Stockholm. Föreningen har som ändamål att bedriva verksamhet som stärker och stödjer en positiv stads- och samhällsutveckling av offentliga platser utomhus i Storstockholm. Verksamheten har fokus på delaktighet, medskapande, konst, kultur och arkitektur som resurser för ökad innovationskraft och hållbarhet.

Föreningens medlemmar består av en sammanslutning av kommuner och kommunala bolag i stockholmsregionen samt några bransch- och intresseorganisationer.

WALLSTREET är ett globalt koncept för konstutställningar i våra gemensamma stadsrum. WALLSTREET är skapat för att tillämpas på olika platser runt om i världen.

WALLSTREET Stockholm drivs genom en fristående politiskt neutral ideell organisation. Wall Street Stockholm erbjuder en plattform för initierad politisk dialog om konstens kraft med stöd av forskning. Alla partier för en gemensam sak.

Medverkande kommuner skall följa principen om armlängds avstånd. Politiker medverkar inte i varken projektgrupp eller konstråd för WALLSTREET Stockholm 2022, eller i styrelsen för den ideella föreningen som är plattform för projektet.

Ja och den handlar kortfattat om att den konstnärliga kvaliteten och den konstnärliga friheten är viktig. Huvudsaklig målgrupp för konsten är boende och besökare i stockholmsregionen. Konsten kan vara både tillfällig och permanent.

Konsten kan interagera med det som redan är byggt, med det som ska byggas, eller med det som ska rivas och försvinna. Konsten kan vara ett svar på en brist, eller ett inspel eller svar på en utveckling. Konsten kan vara nyproduktion eller konst som förnyas genom att placeras i ny kontext eller renoveras.

Konsten kan vara en källa till djupa, subjektiva insikter som skapar ett engagemang – samhällsdeltagande och demokrati. Konsten kan tillföra något nytt, engagera, utmana och beröra. Konsten kan skapa nyfikenhet, hänförelse, väcka nya tankar och känslor

Ja. Alla medverkande partners uppmuntras följa miljöpolicyn i största möjliga utsträckning. Policyn är inte ett krav.

MILJÖPOLICY

 • Val av färger skall göras i samarbete med fasad/betong färgleverantörer som är experter på området. Färgen skall vara både rätt typ av färg för underlaget, vara av högsta kvalitet och uppnå de tekniska krav på färg som fastighetsägarens/markägarens tekniska förvaltning har. Färgen ska ha låg miljöpåverkan märkt med Svanen alternativt EU-blomman (ECO-label). Färgen skall ha en hållbarhet på mellan 15-20 år (utsatt läge för t ex väder och vind påverkar livslängden).
 • Projektet skall arbeta förebyggande med impregnering av murar och fasader för att öka hållbarheten och minska behovet av underhåll.
 • Material till skulpturala konstverk skall i största möjliga mån ha naturliga material såsom trä, järn, natursten.
 • Festivaltröjor och andra projektrelaterade plagg och marknadsföringsprodukter skall vara miljömärkta, exempelvis GOTS (Global Organic Textile Standard) och Fairtrade
 • Minst hälften av konstnärerna skall vara från Sverige. Resande konstnärer ska i största möjliga mån åka tåg. Eventuella flygresor skall klimatkompenseras.
 • Vid behov av fordonsdriven transport utgör samåkning och kollektiv transport alltid första val.
 • Vid användning, leasing eller hyra av fordon ska fordon som drivs med förnybara bränslen alternativt el väljas.
 • Lokala assistenter användes i första hand.
 • Maskiner skall hyras lokalt i största möjliga mån och vara elektrifierade.
 • Allt material skall källsorterats
 • Alla färgrester skall lämnas till ÅVC.
 • Material så som penslar och rollers skall återanvändas mellan de olika verken i den mån det går.
 • All festivalrelaterad mat skall vara vegetarisk eller vegansk och i största möjliga mån vara ekologisk och närodlad.

För grannskapet

Grannskap betyder alla de som bor och verkar inom ett specifikt geografiskt område. Grannskap omfattar både boende privatpersoner och de lokala företag och organisationer som finns i området. Den lokala förankringen och kontakten med dem som bor och verkar på platsen är av stor vikt för en hållbar utveckling.

De som bor och verkar på en plats, känner den bäst. Ingen utomstående planerare kan överträffa den lokalt förankrade kunskapen om vilka platser och stråk som känns otrygga, osäkra, fula, döda, mörka eller tråkiga. Wall Street Stockholm samverkar där det går med lokala föreningar och nätverk, där grannar kan verka som ambassadörer i sitt närområde.

Är du medborgare som är intresserad av att veta mer om konsten i ditt närområde och vill delta i festivalen? Kontakta i första hand din lokala konstförening eller annan lokal organisation som har en samordnande funktion i ditt grannskap. WALLSTREET Stockholm samverkar med lokala föreningar som samordnare i frågor som rör platsens konstnärliga berättelser.

Grannar kan t ex: Identifiera bra platser för konst i sitt eget närområde; Bidra med inspel till den konstnärliga berättelsen som skapas för platsen; Medfinansiera konst (gäller främst lokala näringslivet och brf-er); Delta i öppna samtal med konstnären.

WALLSTREET Stockholm 2022 handlar om offentlig konst utomhus i våra gemensamma vardagsrum. Festivalen har fokus på bild- och formkonst. Det kan vara skulptur, tillfällig arkitektur, ljus, muralmåleri i alla möjliga olika storlekar. Miniatyrer och jättestora konstverk. Festivalen har ett tydligt miljötänk och prioriterar konstmaterial och processer som har liten eller ingen påverkan på naturen.

Det vet vi inte än. Konsten hamnar där festivalens medverkande partners bestämmer att de vill satsa på konst, oavsett om det gäller kommunen eller privata näringslivet. Processen om val av plaster kommer pågå t.o.m. våren 2022 och redovisas allt eftersom på denna webbsida (se Projekt).

Det du som boende kan göra är att kontakta din lokala konstförening. Hur jobbar ditt grannskap med konstnärliga berättelser? Vi uppmuntrar grannskap att gå samman och prata om sin egen plats. Vilka berättelser präglar platsen? Hur påverkar platsen och dess berättelser oss? Hur kan det bli bättre?

För konstnärer

Ja ett konstnärligt råd finns, bestående av medverkande kommuners ansvariga för offentlig konst samt externa representanter med konstnärlig kompetens. Rådet fungerar som råd, stöd och bollplank i frågor som rör den konstnärliga processen. Rådet stärker konstnärens yrkesroll. Rådets syfte är också samordning och lärande genom informationsutbyte och kunskapsdelning.

Ja och den handlar kortfattat om att den konstnärliga kvaliteten och den konstnärliga friheten är viktig. Huvudsaklig målgrupp för konsten är boende och besökare i stockholmsregionen. Konsten kan vara både tillfällig och permanent.

Konsten kan interagera med det som redan är byggt, med det som ska byggas, eller med det som ska rivas och försvinna. Konsten kan vara ett svar på en brist, eller ett inspel eller svar på en utveckling. Konsten kan vara nyproduktion eller konst som förnyas genom att placeras i ny kontext eller renoveras.

Konsten kan vara en källa till djupa, subjektiva insikter som skapar ett engagemang – samhällsdeltagande och demokrati. Konsten kan tillföra något nytt, engagera, utmana och beröra. Konsten kan skapa nyfikenhet, hänförelse, väcka nya tankar och känslor

WALLSTREET Stockholm välkomnar yrkesutövande konstnärer att göra en ansökan till det Open Call som ligger ute till 31 januari 2022. Festivalen kommer även omfatta konst utöver detta Open Call såsom muralmålningar och performances. Allt kureras av festivalens curators.

WALLSTREET Stockholm har två olika sorters partners – offentlig sektor (kommuner) och privat sektor (mestadels fastighetsutvecklare).

Medverkande kommuner (Nacka, Stockholm, Upplands-Bro) använder sig av befintliga etablerade kommunala processer för framtagande av konst där armlängds avstånd gäller och konstproduktionen leds av personer med konstnärlig kompetens.

Privat näringsliv använder sig av de konstkonsulter som är kopplade till festivalen, och som fungerar som länk mellan privata partners och konstnären. De flesta konstproduktioner i den privata sektorn följer en given process (se FAQ ”Hur går konstprocessen till?”)

WALLSTREET Stockholm vill i största möjliga mån involvera boende på den plats det ska bli konst (om det bor några på platsen vill säga).

För partners

 • En ideell förening håller ihop festivalen genom övergripande projektorganisation, gemensam kommunikationsplattform och strategi
 • Partners från olika delar av samhället. Största delen är regionala partners (fastighetsägare, kommuner) som finansierar konst på/vid egna fastigheter
 • Alla köper in sig via medlemskapsbiljett – ”Ticket”
 • Utöver ”Ticket” bekostar var och en sina egna konstverk
 • Stöd i processen och kontakt  mellan konstnär och partner via konstkonsulter erbjuds
 • I nära samarbete med akademi, skola, bransch- och intresseorganisationer
 • Wall Street Stockholm är en resa, där vägen är lika viktig som målet. Vi lär oss av varandra på vägen. Ni avgör själv nivå av engagemang. Vi erbjuder sammanhanget!
 • Ni behöver en intern projektledare samt en kontakt på kommunikation för samordning. Några timmar nu, lite mer närmare och under festivalen.
 1. WALLSTREET Stockholm (WSS) och aktuell partner/finansiär (PART) tittar tillsammans på vilka platser PART som äger skulle passa för konst. En vägg, en bakgård, en park…? Kanske ska PART göra om eller bygga nytt och vill passa på att försköna, förvåna, förstärka själen på till platsen med ett konstnärligt inslag?
 2. Typ av plats påverkar vilken typ av konst som kan komma i fråga.
 3. PART bestämmer vilka PART vill ska vara involverade i process och beslut. WSS rekommenderar starkt att inkludera medarbetare och boende i den utsträckning det går. WSS hjälper med en bra modell för detta.
 4. I dialog tar vi reda på vilken sorts konstnär PART skulle vilja samarbeta med. WSS och PART kikar på olika exempel och får en uppfattning om vad som är viktigt och intressant för PART. WSS tar fram tre förslag på konstnärer. PART funderar och väljer en av dem. Konstnären skall naturligtvis också själv vilja ta uppdraget. Det händer ibland att konstnären säger nej.
 5. WSS fungerar mellanhand och skriver avtal både med PART och med konstnär. WSS tar hand om de tillstånd som behövs (TA-planer, bygglov mm) samt tar hand om allt annat som konstnären behöver för att kunna göra ett bra jobb.
 6. Konstnären får input om platsens själ mm, tolkar det fritt och tar fram en skiss som PART kikar på. De flesta skisser brukar godkännas direkt. Vid behov kan ytterligare en skiss göras. Två skisser är max. Det är därför viktigt att lägga tid och omsorg på valet av konstnär i första läget. Slutskisser förordas av konstnärliga rådet.
 7. WSS tar hand om produktionen och stödjer konstnären. PART uppmuntras att åka och hälsa på konstnären på plats, boka in en föreläsning för medarbetarna på företaget, läsa månadsbreven, uppleva den färdiga konsten, dela era upplevelser med andra.
 8. PART följer den kommunikationsplan och underhållsplan som kommer med konsten.
 • FAST KOSTNAD för ”Ticket” – från 100 000 för privat näringsliv (man får mycket för pengarna) och upp till 500 000 för kommuner
 • RÖRLIG KOSTNAD för produktion av konstverk – tillfälliga eller permanenta, stora eller små. Ni kan medverka med konstprojekt som redan är planerade och kan manifesteras under juni 2022. Vi diskuterar gärna med ansvarig för offentlig konst och/eller stadsutveckling hos er och skräddarsyr.