Om WALLSTREET

När grannar och konstnärer skapar platser med betydelse. Europas mest intressanta festival för modern offentlig konst.

Om

WALLSTREET – The City of Art – är ett globalt koncept för konstutställningar i våra gemensamma stadsrum. Genom skapandet av konstverk med en mångfald av uttryck, bidrar WALLSTREET till platsers attraktivitet. WALLSTREET sätter ljus på konstens och kulturens betydelse och plats i en föränderlig stadsmiljö, och bidrar därmed till en positiv stads- och samhällsutveckling.

För WALLSTREET är platsens själ och betydelse viktig. Den lokala förankringen och kontakten med dem som bor och verkar på platsen är central för en hållbar utveckling. WALLSTREET står för att grannskap tillsammans med professionella konstnärer och kreatörer i det lilla ger nytt liv till sina egna platser, för att i det stora bidra till en bättre värld. Det gäller såväl platsens själ, som platsens fysiska miljö.

WALLSTREET är skapat för att tillämpas på olika platser runt om i världen.

Delaktighet och konst binder människor samman, skapar stolthet och ger en känsla av sammanhang. När vi på djupet kan spegla oss själva i en plats, känner vi oss hemma och bryr oss om den. Vi vårdar och är varsamma om den närmiljö vi själva varit med och skapat. Det vi berör, berör ofta oss.

Platser har stor betydelse och påverkan. Konst och arkitektur är kraftfull kommunikation. De som bor och verkar på en plats känner den bäst, och lever sina liv i de berättelser som präglar platsen. Möjligheten att påverka sin närmiljö är kopplad till välbefinnande och hälsa.

Vissa områden pekas också ut av omvärlden som ”utsatt” eller ”otryggt”. Den stämpeln kan ha tillkommit utan att de boende i området har fått ge sin syn på saken och de är tvärtom stolta över sitt område. Hur kan konsten ta vara på den stoltheten och lyfta fram den? Hur kan konsten, och dialogen om platser och områden, göra så att fler känner sig delaktiga och fler kontakter knyts mellan boende, näringsliv och föreningsliv?

En annan fråga är klimatet där behovet av människors beteendeförändring är stor. Att bara förhålla sig intellektuellt till en global kris ändrar oftast inte våra etablerade vanor förrän krisen kommer precis till det egna grannskapet. Konsten arbetar med emotionell intelligens, och kan bidra till att vi förstår och känner de globala utmaningarna på ett djupare plan och snabbare kommer till en insikt och vilja till förändring.

Konst binder människor samman, och när vi ser oss i ett sammanhang som ett kollektiv kan viljan att ändra vårt beteende öka. När vi ser att vi alla hänger ihop och är sammankopplade ökar viljan att göra det som är bra för alla. Det vi gör mot varandra, gör vi också mot oss själva.

Vår historia

Hösten 2019 genomförde Nacka kommun Stockholmsregionens första festival för offentlig konst. Totalt tillkom 20 nya objekt, varav 17 muralmålningar och tre skulpturer. I projektet medverkade förutom Nacka kommun 18 medfinansierade externa partners. Hälften av de medverkande konstnärerna kom från Sverige, hälften från 10 olika länder i världen. Fördelningen mellan kvinnor och män var 50/50.

FILM / Wall Street Nacka - före och efter. Utvärderingar visar att nackaborna är mycket nöjda med resultatet.

I samband med genomförandet av Wall Street Nacka 2019 förekom medierapportering om kritik som bestod i att Nacka kommun skulle ha styrt konstnärerna på ett sätt som indikerar att man inte skulle hedrat principen om ”armlängds avstånd”.

Medierapporteringen har varit missvisande. Nacka kommun, som då var arrangör, tog fram interna styrdokument tidigt i processen då festivalen planerades. Dessa styrdokument var interna i kommunen och var med i beslutsunderlag då den operativa projektledningen skulle upphandlas. Media valde att rapportera om detta styrdokument som om det var en instruktion till konstnärerna. Den rapporteringen var felaktig.

Konstnärerna styrdes inte, varken av koder, politiker eller tjänstepersoner. Detta bekräftas av konstnärerna själva samt av den upphandlade operativa projektledningen. (1)

Wall Street Stockholm 2022 har med sig lärdomarna från Wall Street Nacka 2019, framför allt avseende betydelsen av att på ett tidigt stadium lägga stor vikt och resurser på en tydlig kommunikation kring hur festivalen ska garantera att principen om armlängds avstånd hedras. Denna kommunikation utgör en viktig del av det arbete som finansieras via deltagaravgiften, den så kallade ”Ticket”.

Källor
  • SVT Stockholm 10 sept 2019 där konstnären Nelson Cekis som medverkade Wall Street Nacka uttalar sig: ”No, no one told me what to do.” SVT filmade Nelson direkt på plats i Nacka när han stod och målade.
  • Utvärdering gjord via mail där konstnärerna svarar på frågor. De flesta ger festivalen betyg 8-10 av 10 möjliga och uttrycker sig mycket nöjda. Det finns dokumenterat i mail från konstnärerna samt redovisat i den offentliga projektrapport Nackas projektledare skrev (stadskreatören).
  • Återkoppling från de konstkonsulter/operativa projektledare som skötte all kontakt med konstnärerna (Kollektivet Livet).
  • Okulär observation/besiktning: De verk som konstnärerna gjorde i Wall Street Nacka ligger helt i linje med deras tidigare produktioner, dvs de gjorde inte något annorlunda eller ändrade sitt konstnärliga uttryck för Wall Street Nacka.